Releases

พร้อมเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ ทรู คอร์ป รับรางวัล “Sustainability Disclosure Award 2023”

02 มกราคม 2567


กรุงเทพฯ 2 มกราคม 2567 –  สถาบันไทยพัฒน์ โดย นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน มอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2023 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางสาวรัชญา กุลณพงษ์ (ขวา) หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืน ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือ โปร่งใสแก่สาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยทรู ได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไทยพัฒน์ที่ได้จัดตั้งประชาคมซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 154 องค์กร เพื่อช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน รวมถึงตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ซึ่งสนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในรอบการรายงานประจำปีของบริษัท

 

#TrueSustainability


Related Content
View All