นกุล เซห์กัล
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)

3 รูปภาพ