นกุล เซห์กัล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร (ร่วม) ด้านการเงิน

3 รูปภาพ