จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์
รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร

3 รูปภาพ