จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร

3 รูปภาพ