ยุภา ลีวงศ์เจริญ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร (ร่วม) ด้านการเงิน

2 รูปภาพ