ยุภา ลีวงศ์เจริญ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)

2 รูปภาพ