นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการจัดการระดับภูมิภาค

4 รูปภาพ